5 4 3 2 1  
:: [135]  معاونت بین المللی امور مجالس جهان اسلام [85316]

:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [1022555]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [901234]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [991873]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [1013591]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [772798]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [3187019]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [22192636]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [14531480]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [13159235]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [12932993]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [12420520]

:: [119]  معاونت امور سران کشورهای جهان اسلام و بزرگان امت اسلامی [246393480]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [16669751]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [12823247]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [15813737]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [11979060]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [15937016]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [2229702]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [2674313]

  
ارسال گزارشات


ارسال گزارش