5 4 3 2 1  
:: [135]  معاونت بین المللی امور مجالس جهان اسلام [257609]

:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [1441784]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [1272677]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [1383436]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [1430955]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [1040688]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [3526701]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [22776609]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [15632028]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [13954492]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [14009674]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [13781138]

:: [119]  معاونت امور سران کشورهای جهان اسلام و بزرگان امت اسلامی [248794031]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [17719328]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [13862922]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [17467461]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [12475124]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [17533820]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [2451730]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [3014782]

  
معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب

 

           منشور حقوق مردم در دادگاه         

 

  1. تحقیق یا شکنجه متهم به هرنحوممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضائی است.

2. بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن.

3. متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد.

4. داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست.

5. کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

6. خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود.

7. اگرتصمیم مقام قضائی قابل اعتراض می باشد این موضوع باید به متهم تفهیم شود.

8. خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که برای انجام تحقیقات ضروری است غیرقانونی می باشد.

9. اگر تحقیق ازمتهم پس از بازداشت او ضرورتی داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری قرار دادن متهم صرفاً در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و... فاقد مجوز قانونی است.

10. رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است.

11. پرسش ها از متهم باید مفید ومربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلفیقی.

12. پس از أخذ مشخصات متهم اولین سؤال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.

13. متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر 24 ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.

14. اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متلق به متهم فقط آن چه که مربوط به جرم است  قابل بررسی است.

15. بازرسی و تفتیش در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضروری باشد.

16. اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد.

17. جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری.

18. اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می شود.

19. تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر این که جرم مشهود باشد.

20. نمی توان  به بهانه کشف جرم با تفتیش وبازرسی منازل به حقوق اشخاصی ساکن درآن لطمه وارد کرد. بازرسی در مواردی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.

21. تفتیش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضائی باشد.

22. بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است.

 

ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند. و این 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.

23. هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی شود.

24. با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر در خصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنان چه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند (مانند دیه صدمات وارده به شاکی.)

25. با فوت متهم ورثه وبستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

26. قبل از اثبات بزهکاری و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

27. کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقرّرات قانون باشد.

28. برای ارتکاب یک عمل نمی توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد. در جرایم قابل گذشت (مثل ترک انفاق، فحاشی و...) با گذشت شاکی دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد.

29. شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا أخذ شده به دستور قاضی باز گردانده شود.

30. شاکی می تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تأمین خواسته تضمین کند.

31. اصولاً شاکی حق دارد از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد.

32. شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.

33. اگر شاکی محجور باشد(صغیر، غیر رشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود مقام قضائی خود امر جزایی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

34. اگر شاکی نتواند متهم رامعین کند قاضی مکلّف به رسیدگی است. قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.

35. احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی، صرفاً با احضارنامه به عمل می آید نه با تلفن یا سایر وسایل.

36. قرار تأمین صرفاً برای حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او.

37. اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست.

38. سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضائی حق متهم است.

39. شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از انجام آن خودداری کند.

40. شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات می باشد. اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.

41. شاکی حق دارد در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.

42. قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه این که متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.

43. هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلّف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.

44. شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود.

45. بازداشت قانونی متهم صرفاً برای حضور به موقع متهم ودر دسترس بودن اوست نه مجازات او.

46. متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم به عمل آورد.

مهمترین موارد قانون تخلفات انتظامی قضات

 

1. درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند

 2. عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

3. عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه

4. عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب


5. عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط


 6. بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی


7. غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه


 8. اهمال در انجام وظایف محوله


9. اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی

10. صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل


11. غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز


12. دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه


13. تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن


 14. رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی


 15. رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن


16. تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن


 17. عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی


18. خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

19. سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی


20. خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی


21. خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده


22. خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز


 23. استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

24. گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر


25. اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت


26. خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده


27. خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی


 28. پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی


29. رفتار خلاف شأن قضائی

 

تبصره 1ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

 

تبصره2 ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.

30. ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود.

 

 

 

به اشتراك بگذاريد :  del.icio.us Facebook balatarin donbaleh E-mail this story to a friend! frienffeed mohandes StumbleUpon TwitThis
  ارسال اين خبر در تاريخ 24/12/1392 و ساعت 06:02:28   بازديد 22776609
 


 
 
   2345678  گفته است : تاريخ :24/12/1392  
خدا پدر ومادر شما را بیا مرزد
 
 
 


     
 
   2345678  گفته است : تاريخ :24/12/1392  
خدا پدر ومادر شما را بیا مرزد
 
 
     


 
 
   2345678  گفته است : تاريخ :24/12/1392  
خدا پدر ومادر شما را بیا مرزد
 
 
 


     
 
   2345678  گفته است : تاريخ :24/12/1392  
خدا پدر ومادر شما را بیا مرزد
 
 
     


 
 
   2345678  گفته است : تاريخ :24/12/1392  
خدا پدر ومادر شما را بیا مرزد
 
 
 


     
 
   2345678  گفته است : تاريخ :24/12/1392  
خدا پدر ومادر شما را بیا مرزد
 
 
     


 
 
   زینب رحیمی  گفته است : تاريخ :24/12/1392  
از کار مقدستان بسیار ممنونیم ام
 
 
 


     
 
   زینب رحیمی  گفته است : تاريخ :24/12/1392  
از کار مقدستان بسیار ممنونیم ام
 
 
     


 
 
   زینب رحیمی  گفته است : تاريخ :24/12/1392  
از کار مقدستان بسیار ممنونیم ام
 
 
 


     
 
   زینب رحیمی  گفته است : تاريخ :24/12/1392  
از کار مقدستان بسیار ممنونیم ام
 
 
     


 
 
   زینب رحیمی  گفته است : تاريخ :24/12/1392  
از کار مقدستان بسیار ممنونیم ام
 
 
 


     
 
   زینب رحیمی  گفته است : تاريخ :24/12/1392  
از کار مقدستان بسیار ممنونیم ام
 
 
     


 
 
   زینب رحیمی  گفته است : تاريخ :24/12/1392  
از کار مقدستان بسیار ممنونیم ام
 
 
 


     
 
   ثا صری و زارعی  گفته است : تاريخ :25/12/1392  
با تشکر از جناب اقای استاد کهنمویی باید قضات به حق مردم احترام گزارند خدا نگهدارتان از این اطلاع رسانی بسیار ضروری تان جناب دکتر کهنمویی تشکر
 
 
     


 
 
   ثا صری و زارعی  گفته است : تاريخ :25/12/1392  
با تشکر از جناب اقای استاد کهنمویی باید قضات به حق مردم احترام گزارند خدا نگهدارتان از این اطلاع رسانی بسیار ضروری تان جناب دکتر کهنمویی تشکر
 
 
 


     
 
   سمانه  گفته است : تاريخ :1/1/1393  
از اطلاع رسانی شما خان دایی جان سپاسگزاریم
 
 
     


 
 
   ساقی نیا ودوستان  گفته است : تاريخ :4/1/1393  
خدا وند شما را از شر دشمنان بد خواهان نجات دهند اجر شما با خدا
 
 
 


     
 
   جمعی از اهالی شهرستان سرخس  گفته است : تاريخ :12/1/1393  
واقعا بی عدالتی وبی قانونی در کشور مخصوصا در شهر سرخس جان مردم را به لب رسانده مگر مقامات بالا تر خبر ندارند؟؟از شما عزیزان تقاضا داریم به بالاتر اطلاع رسانی کنید .این امر بر هرکس که انقلاب وخون شهدا را پاسداراست کاری واجب ومقدس ونوعی عبادت بزرگ محسوب می شود. خداوند نگهدارتان باشد
 
 
     


 
 
   جمعی از اهالی شهرستان سرخس  گفته است : تاريخ :15/1/1393  
واقعا بی عدالتی وبی قانونی در کشور مخصوصا در شهر سرخس جان مردم را به لب رسانده مگر مقامات بالا تر خبر ندارند؟؟از شما عزیزان تقاضا داریم به بالاتر اطلاع رسانی کنید .این امر بر هرکس که انقلاب وخون شهدا را پاسداراست کاری واجب ومقدس ونوعی عبادت بزرگ محسوب می شود. خداوند نگهدارتان باشد
 
 
 


     
 
   دانشجو  گفته است : تاريخ :26/1/1393  
سلام با تشکر برای تمامی زحمات بی دریغ تان برای روشنگری افکار مردم و شناساندن هر چه بیشتر مردم به حقوقشان با سپاس فراوان
 
 
     


 
 
   تعدادی از دانشجویان  گفته است : تاريخ :27/1/1393  
از سایت شما خوبان بازدید شد جالب است قضات محترم باید اصلح وخوش برخوردترین افراد باشند در حالی که از بسیاری از انان خشونت مانند باران سرازیر است از اطلاع رسانی تان متشکدیم
 
 
 


     
 
   ستاره  گفته است : تاريخ :27/1/1393  
عمل بسیار مفدسی است از زحمات شما گل ها سپاسگزاریم
 
 
     


 
 
   رحیمی و  گفته است : تاريخ :29/1/1393  
ملاحظه شد قشنک و اموزنده است
 
 
 


     
 
   جامعه فامیلی پنجاه هزار نفری مقیم استان گلستان  گفته است : تاريخ :29/1/1393  
تقدیم به شما === اینجا رادیو دل است =صدای مارا از عمق قلب میشنوید= این یک پیام نیست = یک احساس پا ک است که می گوید (( در مرام ما فراموشی نیست ))از سوی جامعه فامیلی شما مقیم استان گل ستان
 
 
     


 
 
   امیر رضا  گفته است : تاريخ :29/1/1393  
اشنا نمودن مردم به حقوق قانونی انها اجر و پا داشی بزرگ است .اگر امکان دارد بیشتر بزارین
 
 
 


     
 
   محبوبه و.  گفته است : تاريخ :29/1/1393  
از زحمات شما متشکرم دوستدار تان محبوبه
 
 
     


 
 
   عا دله و مانا  گفته است : تاريخ :4/2/1393  
جناب استاد کهنمویی===پشت هر کوه بلند سبزه زاری است پر از یاد خدا ودر ان باغ سبز کسی می خواند که خدا هست دیگر غصه چرا / امید واریم امسال سال بر اورده شد ن ارزوها ی بسیار قشنکت باشد ما هم برایت دعا می کنیم عاقبت از ان شما خوبان است وشکی در ان نیست
 
 
 


     
 
   مریم لسانی ورویا  گفته است : تاريخ :4/2/1393  
از سایت شما بازدید نمودیم هدیه شما ---ادمهای خوب نه خاطره اند ونه تاریخ = بله حقیقت روز گارند وشما ها نمونه عینی ان هستین
 
 
     


 
 
   خ=حکیمی و ازاده  گفته است : تاريخ :4/2/1393  
ازشما عزیزان به خا طر این اطلاع رسانی مقدس متشکریم بدانید کسانی که به زندگی دیگران نور هدیه می کنن خود روزی صاحب خورشید خواهند شد وبخا طر عدم ترس از در درج این قانونها مجددا از استاد کهنمویی متشکریم
 
 
 


     
 
   چند تن از جوانان  گفته است : تاريخ :5/2/1393  
احسنتم اگر امکان دارد در خصوص مسائل مبتلا ی جوانان از قبیل قانون خانواده نیز مطلب و اطلاع رسانی فرمائید
 
 
     


 
 
   جمعی از جوانان سر خسی  گفته است : تاريخ :7/2/1393  
از شما می خواهیم از وضعیت اقدامات مقامات استانقد س در خصوص چگونگی واگزاری اراضی کشاورزی اطلا ع رسا نی نماید تا عدالت داشته باشند
 
 
 


     
 
   جمعی از دانشجویان  گفته است : تاريخ :7/2/1393  
ما از وضیعت قانون شاکی هستیم رفتار قضات بد است لطفا به اطلاع مقامات مربوطه برسانید
 
 
     


 
 
   سلطانی .درخشش  گفته است : تاريخ :9/2/1393  
خداوند حافظ جان تان باشد اگر زحمت نیست از این قبیل موارد زیاد اطلاع بفرمایین
 
 
 


     
 
   جمعی از دوست داران  گفته است : تاريخ :12/2/1393  
جا دارد اطلاع رسانی شود به چه دلیل هزینه های احقاق در محاکم قضایی دچار تورم ما فوق صوت شد ه مردم به چه دلیل باید این درد و رنج را تحمل کنند ایا این ستم به مردم نیست ایا این نقض حقوق بشر است یا خیر.
 
 
     


 
 
   محمو د و تبریزی  گفته است : تاريخ :12/2/1393  
جناب اقای کهنمویی /در این ایام خجسته و بر اورده شدن ارزوهها. من از خداوند چه بخواهم بهتر از این//که خودش پنجره باز اتاقت باشد//عشق محتاج نگاهت باش //خلق لبربز دعایت باشند //دلت تا ابد وصل خدایت باشد//اینشا الله به همه ارزوهای قشنگت برسی / امین /
 
 
 


     
 
   علی بتو  گفته است : تاريخ :13/2/1393  
با سلا م =زمردم دل بکن یاد خدا کن /خدا را وقت تنهایی صدا کن در ان هنگام که اشکت می چکد گرم غنیمت دان و ما را هم دعا کن / تقدیم به دوست عزیزم حناب اقای کهنمویی /
 
 
     


 
 
   lمهلا راستی  گفته است : تاريخ :18/2/1393  
با تشکر اجرکم با خداوند . مهلا راستی
 
 
 


     
 
   جمعی از حقو دانان  گفته است : تاريخ :19/2/1393  
اقدامی شایسته وبجا ارزیابی میشود
 
 
     


 
 
   حامدو.....  گفته است : تاريخ :21/2/1393  
احسنتم نیاز روز مره مردم است .
 
 
 


     
 
   میلاد  گفته است : تاريخ :26/2/1393  
اگر امکان دارد در خصوص مسایل قانونی مربوط به خانواده هم اطلاع رسانی کنید.
 
 
     


 
 
   فاطمه - رامین  گفته است : تاريخ :30/2/1393  
جز خداوند از هیچ نترسید /////نم ن ن
 
 
 


     
 
   خ.صمدی  گفته است : تاريخ :31/2/1393  
لطفا اگه ممکن از سایر مسایل مبتلا روز مره اطلاع رسانی فرمایید
 
 
     


 
 
   اتیه  گفته است : تاريخ :12/3/1393  
سلام جناب اقای کهنمویی چطور میشه با شما ملاقات داشت؟
 
 
 


     
 
   محمودی  گفته است : تاريخ :1/4/1393  
ارزش نهادن به خوبان همیشه گفتنی نیست . گاه سکوت است.گاه نگاه و گاهی دعا . به رسم سپاس نوشتم که بدانید کامروا باشید /
 
 
     


 
 
   مریم و سارا و راما  گفته است : تاريخ :1/4/1393  
مهمان همیشگی تارخند دوستان خوب و حک شدگان روی قلبم و ماندگارانی ابدی مانند شما عزیزان
 
 
 


     
 
   سایری مقدم  گفته است : تاريخ :3/4/1393  
وری وری گود
 
 
     


 
 
   viagra for sale  گفته است : تاريخ :12/11/1395  
viagra without a doctors prescription
 
 
 


     
 
   Jasongam  گفته است : تاريخ :12/12/1396  
Howdy! canada pharmacy reviews excellent web site.
 
 
     


 
 
   JasonGog  گفته است : تاريخ :12/12/1396  
Hello! mexica pharmacy online review very good internet site.
 
 
 


     
 
   cialis without a doctors prescription  گفته است : تاريخ :12/11/1395  
cialis without a doctor prescription
 
 
     


 
 
   cialis sale  گفته است : تاريخ :12/11/1395  
canadian cialis for sale
 
 
 


     
 
   sale of cialis  گفته است : تاريخ :12/11/1395  
cialis sale
 
 
     


 
 
   DavidJot  گفته است : تاريخ :12/11/1395  
Hi! online pharmacy percocet very good web page.
 
 
 


     
 
   izojtwu  گفته است : تاريخ :12/11/1395  
According to the CDC and over the counter medication data, as a service to the first three months of 2016 the uninsured rate was 8.6% down from 9.2% pattern year, and from 15.7% ahead the Affordable Care Decree was signed into law flagyl. After ethical the 18 -64 demographic the unmodified look at shows the uninsured rating at 11.9%, discount pharmacy down from 13% in 2015, down from 22.3% in 2010 when the ACA was signed into law. These set oneself forth the lowest mexican pharmacies uninsured rates in for 50 years according to the studies (which are all based on census materials).
 
 
     


 
 
   DavidJot  گفته است : تاريخ :12/11/1395  
Hello! pharmacy tech online beneficial web site.
 
 
 


     
 
   DavidJot  گفته است : تاريخ :12/11/1395  
Howdy! walmart online pharmacy very good website.
 
 
     


 
 
   DavidJot  گفته است : تاريخ :12/11/1395  
Hi there! legitimate canadian online pharmacies great website.
 
 
 


     
 
   cialis over the counter at walmart  گفته است : تاريخ :13/11/1395  
cialis over the counter
 
 
     


 
 
   RichardDuH  گفته است : تاريخ :14/11/1395  
Howdy! cialis 30 day free trial beneficial website.
 
 
 


     
 
   Heathhen  گفته است : تاريخ :14/11/1395  
Hello there! daily viagra very good site.
 
 
     


 
 
   RichardDuH  گفته است : تاريخ :14/11/1395  
Howdy! free cialis offer great web page.
 
 
 


     
 
   RichardDuH  گفته است : تاريخ :14/11/1395  
Hello! free samples of cialis by mail beneficial web site.
 
 
     


 
 
   Heathhen  گفته است : تاريخ :14/11/1395  
Hi there! free viagra pills very good internet site.
 
 
 


     
 
   Kennethfauck  گفته است : تاريخ :15/11/1395  
Hi there! cialis online canadian pharmacy excellent internet site.
 
 
     


 
 
   Kennethfauck  گفته است : تاريخ :15/11/1395  
Hello there! online pharmacy tech program great internet site.
 
 
 


     
 
   Kennethfauck  گفته است : تاريخ :15/11/1395  
Hi! best online pharmacy no prescription great site.
 
 
     


 
 
   Scottboync  گفته است : تاريخ :15/11/1395  
Hello there! safe online pharmacy great site.
 
 
 


     
 
   isbuhzo  گفته است : تاريخ :15/11/1395  
The individual mandate says all kamagra uk Americans who can in conflict with constitution indemnification contain to purchase salubrity coverage, get an exemption, or clear a fee. That creates an supplementary snag with regards to filing taxes. Some folks who reasonable only dodge the cephalexin Federal Destitution Level limit of 400% are pummel the hardest as they don’t make the grade in behalf of assistance. Those who do earn charge assistance want flagyl need to change try credits on the 8962 – Dear Octroi Credit form. To get multifarious of the exemptions, you’ll demand to submit a configuration to HealthCare.Gov or file the anxiety medication – Exemptions form.
 
 
     


 
 
   Scottboync  گفته است : تاريخ :16/11/1395  
Hello there! online pharmacies usa very good site.
 
 
 


     
 
   canadian pharmacy  گفته است : تاريخ :16/11/1395  
canadian online pharmacy
 
 
     


 
 
   canadian pharmacy  گفته است : تاريخ :16/11/1395  
canadian pharmacies
 
 
 


     
 
   wlskpu  گفته است : تاريخ :16/11/1395  
Adjudicate after yourself what you think around the new health regard law, cialis over the counter at walmart price based on the facts and not the talking points. WARNING: We strongly support enrolling in coverage in these times in the light of the recall system has buy cialis walmart begun. Open enrollment ends January 31st, 2017. In a worst lawsuit framework, this could be the last moment to enroll in coverage with tadalafil over the counter at walmart outlay aid until an ObamaCare replacement plan is in place. Model summary shoppers may not get an extent this year.
 
 
     


 
 
   yipd96  گفته است : تاريخ :17/11/1395  
When hearing thither the Affordable Distress Action buy viagra (ObamaCare), the foremost inquiry that comes to percipience is, how drive ObamaCare strike me, my family, and my business? The rebuttal, of routine, depends on a tot up of factors including gains and whether or not you currently have fitness insurance. Under the sun we break down particular segments of the cheap viagra 100mg populace and consult on how each will be counterfeit via this health worry law.
 
 
 


     
 
   Scottboync  گفته است : تاريخ :17/11/1395  
Hi! cvs pharmacy online excellent site.
 
 
     


 
 
   ids13e  گفته است : تاريخ :18/11/1395  
Guaranty companies obligated to cover affected people, viagra generic and this increases the get of all and sundry’s insurance. To confirm people don’t just buy coverage when they call it, most people obligated to gain coverage or refund a per-month fee. Also, coverage can alone be obtained during annual open enrollment periods. One can be in debt to the honorarium rightful to forgetting to remit generic viagra without subscription a premium, and then not be skilled to and get coverage until next unhindered enrollment. Some people were benefiting from being in a low-risk group. Men in good constitution with no pre-existing conditions, viagra sans ordonnance who were not stable benefit of anyone but themselves, and who remained healthy had dirty insurance costs. They may acquire had inexpensive restricted coverage ahead the spur hikes took place in 2014.
 
 
 


     
 
   srqttp  گفته است : تاريخ :19/11/1395  
The Affordable Misery Map contains some negatives, zpack but we need to query ourselves this question: Do the costs preponderate over the benefits? The usual American has a a quantity to benefit and minuscule to lose. Those making more, including larger firms and ergo their employees, may be vigilant neutralizing monetary effects. While some groups promote more than others, walmart.com pharmacy most Americans will good from the contemporary rights and protections like guaranteed coverage of pre-existing conditions and the elimination of canadian pharmacies without prescriptions gender discrimination. Your health security costs may put aside up in the compressed clear out, but the je sais quoi of your assurance lately got a a ton better. Under we settle upon also converse about the pros and cons of ObamaCare in regards to the conciseness, canadian pharmacy online healthcare costs, and the healthcare energy in general.
 
 
     


 
 
   irngpi  گفته است : تاريخ :20/11/1395  
When hearing thither the Affordable Vigilance Action free viagra samples (ObamaCare), the blue ribbon without question that comes to intellect is, how compel ObamaCare trouble me, my brood, and my business? The reply, of routine, depends on a number of factors including gains and whether or not you currently accept haleness insurance. Below we bankrupt down peculiar segments of the viagra best price canada populace and converse about how each choice be non-natural sooner than this health tribulation law.
 
 
 


     
 
   Memkjsl  گفته است : تاريخ :22/11/1395  
oomph martina must eat mari s pussy teen babe is fucked so hard skinny skyler blowjob pov hairy amateur teen creampie mom backroom casting couch brunette and blonde whore in the nature black double penetration and cumshot heather starlet and bridgette b adore playing in the parlor hi!
 
 
     


 
 
   Petspkm  گفته است : تاريخ :23/11/1395  
Срок сдачи декларации на возврат подоходного налога в году Общепит 1с 83 бухгалтерия онлайн обучение бесплатно Когда надо сдавать декларацию по усн за год Отчетность через интернет гарант Домашняя бухгалтерия онлайн сравнение Нужно ли сдавать декларацию по транспортному налогу если транспорта нет Как сдавать алкогольную декларацию если закончилась лицензия Налоговая декларация по енвд 1 квартал http://onlineotchet-z.ru
 
 
 


     
 
   Setyfag  گفته است : تاريخ :23/11/1395  
виагра дженерики купить в москве Купить дженерики Купить дженерики сиалис дженерики купить в аптеке купить дженерик сиалис в москве дженерики купить рф где купить дженерик дженерики виагры левитры и сиалиса купить http://my-best.site/?p=15 Купить виагру в интернете
 
 
     


 
 
   Setqlrl  گفته است : تاريخ :23/11/1395  
купить дженерик левитры дженерик сиалис софт купить купить дженерик сиалис в санкт петербурге дженерики купить в москве дженерик виагры купить в аптеке дженерики купить дженерики купить в спб http://mysiteone.top/
 
 
 


     
 
   Setnzsx  گفته است : تاريخ :23/11/1395  
купить дженерик сиалис в петербурге купить в москве дженерики виагра сиалис левитра купить дженерики недорого в москве купить дженерик сиалис в санкт петербурге дженерик виагры купить купить дженерик виагра сиалис сиалис дженерики купить в аптеке http://cfgctn.com/купить-виагру-в-интернете/ http://cfgctn.com/купить-виагру-в-интернете
 
 
     


 
 
   Setoaif  گفته است : تاريخ :23/11/1395  
купить дженерики виагра сиалис левитра дженерик левитра купить в москве дженерики в краснодаре купить виагра дженерики купить в москве дженерик екатеринбург купить дженерик сиалис софт купить Купить дженерики http://cfgctn.com/таблетки-виагра-купить-без-рецепта/
 
 
 


     
 
   Wetiqqu  گفته است : تاريخ :23/11/1395  
Praziquantel Vs Albendazole Praziquantel Dog Dosage Generic Praziquantel Tablets Praziquantel Neurocysticercosis Praziquantel Xarope Praziquantel On Shrimp Praziquantel For Dogs Dosage Praziquantel Price Praziquantel Uses Human http://reviewmeds.site
 
 
     


 
 
   ffq45x  گفته است : تاريخ :23/11/1395  
The Affordable Care Devise contains some negatives, sildenafil no prescription but we necessity to seek from ourselves this puzzle: Do the costs override the benefits? The generally American has a the whole kit to earnings and itty-bitty to lose. Those making more, including larger firms and thus their employees, may see cancelling fiscal effects. While some groups extras more than others, canadian pharmacy online most Americans will-power help from the original rights and protections like guaranteed coverage of pre-existing conditions and the elimination of viagra without a doctor prescription gender discrimination. Your health bond costs may die up in the compact vamoose, but the grade of your indemnity upright got a a mountain better. Inferior we will also discuss the pros and cons of ObamaCare in regards to the restraint, cephalexin 500mg capsule antibiotic healthcare costs, and the healthcare business in general.
 
 
 


     
 
   fewe51  گفته است : تاريخ :25/11/1395  
Ill-matched with ObamaCare which has private and 20mg cialis dosage projected indemnity and hush-hush healthcare, a single payer combination would acquire obvious indemnity and private healthcare. Other terms inured to to explain singular payer subsume: viagra 100mg eminent selection, general fettle be fond of, governmental health care, and Medicare-for-all. That coverage is offered pharmacy online days a year. Marketplace subsidies can assist lessen insurance costs too, cialis cost but that coverage is only offered during open enrollment. Learn more tips and tricks about getting direct or adverse price coverage on reading our Empty ObamaCare Guide, contemporary to our omen up point, or by visiting HealthCare.Gov!
 
 
     


 
 
   ngxgld  گفته است : تاريخ :1/12/1395  
Its plan for is candid - to augment strength surety viagra without a doctor prescription coverage to some of the estimated 16% of the US population who lack it. Those people receive no coverage from their employers and are not covered on US fettle programmes in the direction of the in reduced circumstances and elderly.
 
 
 


     
 
   sijj51  گفته است : تاريخ :12/12/1395  
More of Mr. Trump’s tallboy nominees last wishes as on the double perceptive the Senate. More Obama superintendence policies will be tossed out. When the president addresses a honky-tonk sitting of Congress kamagra on Tuesday, Democrats longing reveal not quite nothing to cheer. (Some have planned busied themselves weighing the merits of shaking the president’s hand.) At the changeless things, the protests have socialistic Republicans with a more urgent dare kamagra as they search for to exhibit the fruits of one-party pilot in the Snow-white Sporting house and on Capitol Hill: determining whether the shrew directed at lawmakers is more than anecdotal, and how to respond accordingly.
 
 
     


     
 
: نام *
: ايميل
: وبسايت
: متن و پيام شما *