5 4 3 2 1  
:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2293772]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [23350617]

:: [123]  اداره کل صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر) [10471362]

:: [122]  معاونت صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10206588]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [9865959]

:: [120]  اداره کل صیانت از حقوق زنان [8036810]

:: [119]  اداره کل صیانت از حقوق دختران [239720762]

:: [114]  اداره کل صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [14811412]

:: [113]  اداره کل بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [8340012]

:: [112]  معاونت صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [8389791]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [8953793]

:: [109]  معاونت صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [10073166]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1563121]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1743948]

:: [100]  معاونت آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1917012]

:: [96]  معاونت صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2731625]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [8376908]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [1999838]

:: [91]  معاونت دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [4460015]

:: [90]  اداره کل صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [2219623]

  
پخش زنده حرمین شریفین
پخش زنده حرمین شریفین در سازمان بین المللی مستقل بین المللی امت واحده جهان اسلام افتتاح گردید
 

آرشيو آلبوم ها...  
 
ارسال گزارشات


ارسال گزارش