5 4 3 2 1  
:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [152970]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [138279]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [155853]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [159103]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [121321]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2343010]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21392603]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [10968696]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10776770]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10086944]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [8595234]

:: [119]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دختران امت اسلامی [241086450]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [13818725]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [9137788]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [11911067]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [9576034]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [11103758]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1625267]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1811423]

:: [100]  معاونت بین المللی آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1868804]

  
پخش زنده حرمین شریفین
پخش زنده حرمین شریفین در سازمان بین المللی مستقل بین المللی امت واحده جهان اسلام افتتاح گردید
 

آرشيو آلبوم ها...  
 
ارسال گزارشات


ارسال گزارش