5 4 3 2 1  
:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2196914]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [22713958]

:: [123]  اداره کل صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر) [8741998]

:: [122]  معاونت صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [8549774]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [8631992]

:: [120]  اداره کل صیانت از حقوق زنان [6825935]

:: [119]  اداره کل صیانت از حقوق دختران [238124931]

:: [114]  اداره کل صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [12958072]

:: [113]  اداره کل بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [6772880]

:: [112]  معاونت صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [6921448]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [7795171]

:: [109]  معاونت صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [8474475]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1498459]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1652731]

:: [100]  معاونت آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1820171]

:: [96]  معاونت صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2519613]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [7304720]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [1924643]

:: [91]  معاونت دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [3800616]

:: [90]  اداره کل صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [2112064]