5 4 3 2 1  
:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2251185]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [23224520]

:: [123]  اداره کل صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر) [9359793]

:: [122]  معاونت صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [9137792]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [9117901]

:: [120]  اداره کل صیانت از حقوق زنان [7285897]

:: [119]  اداره کل صیانت از حقوق دختران [238664178]

:: [114]  اداره کل صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [14038466]

:: [113]  اداره کل بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [7306811]

:: [112]  معاونت صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [7391570]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [8217986]

:: [109]  معاونت صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [9006939]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1531162]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1709891]

:: [100]  معاونت آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1874456]

:: [96]  معاونت صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2643023]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [7662354]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [1964574]

:: [91]  معاونت دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [4051417]

:: [90]  اداره کل صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [2174917]